Kimi _|_Grafiku i Kurseve

Formimi i pergjithshem: 25 kredite


Lendet Baze: CSE 130, FIZ 151, FIZ 152, KIM 143, MAT 154, MAT 155, MAT 175, MAT 263,

Lendet me Zgjedhje: DET 141, EGR 141, EGR 240,


Formimi baze: 35 kredite


Lendet Baze: KIM 143, KIM 144, KIM 155, KIM 270, KIM 271, KIM 275,

Lendet me Zgjedhje: DET 141, KIM 245, MAT 175, MAT 185, MAT 226,


Formimi special: 60 kredite


Lendet Baze: KIM 240, KIM 248, KIM 352, KIM 370, KIM 380, KIM 385,

Lendet me Zgjedhje: KIM 250, KIM 358, KIM 379, KIM 381,


Pershkrimet e Lendeve

- (3)

CSE 130 - Introduction to Computer Programming (4)
Introduction to digital computers and algorithmic programming.Topics include:data storage and manipulation, control structures, functions and subprogramming, abstract data types, recursion, and regular expressions. Introduction to object-oriented programming.Students cannot receive credit for both CSE 130 and EGR 141. Offered fall, winter.(Cross-listed with CIT 130).Satisfies the university general education requirement in the formal reasoning knowledge foundation area.

DET 141 - Ekologjia (3)
-Njohuri baze te Ekologjise ne nivel individi, populacioni, komuniteti dhe ekosistemi.Parimet, rritja densiteti I populacionit, organizimi,evolucioni, lidhja midis Ekologjise se populacionit dhe komunitetit, Herbivoria, Grabitshmeria, Parazitizmi, Mutualizmi, Nivelet Trofik, Biogjeokimia-Ciklet e C,N,S, ujit etj. Ekologjia Aplikative :Biologjia Konservative , ndotja, energjia, ushqimi, shendeti, popullsia. Shembuj:Ekologjia Industriale, e biznesit, politike etj.Ruajtja e biodiversitetit dhe gjendja ne Shqiperi.

EGR 141 - Zgjidhja e problemeve ne inxhinjeri (3)
General methods of problem solving and principles of algorithmic design using a high-level language such as Visual Basic .NET. Introduction to MATLAB. Applications will be drawn from problems in mechanical, electrical and computer engineering and computer science. Offered fall, winter.

EGR 240 - Elektronika (3)
An introduction to the fundamentals of electrical and computer engineering; DC and AC circuits; transient analysis of first-order circuits, digital logic circuits, combinatorial logic design, sequential circuits, introduction to electronics, operational amplifiers, DC electromechanical machines. Laboratory. Offered fall, winter.

FIZ 151 - Hyrje ne Fizike I (4)
Mekanika klasike dhe termodinamika .Per studentet e shkencave dhe te inxhinierise. Studentet duhet te ndjekin tre seanca te laboratorit te edukimit te pergjithshem gjate semestrit. Ky kurs synon pervetesimin e fenomeneve , koncepteve dhe ligjeve te mekanikes klasike dhe termodinamikes dhe motivimin e studenteve permes shembujve praktik nga jeta e perditshme qe demonstrojne rolin e fizikes ne disiplina te tjera si: inxhinieria, kimia , mjekesia, etj. Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem universitar ne shkencat natyrore dhe njohurite teknologjike ne fushat e kerkimit.

FIZ 152 - Hyrje ne Fizike II (4)
Synimi i ketij kursi eshte aplikimi i koncepteve dhe modeleve te mesuara ne kursin e Hyrjes ne Fizike I per te kuptuar konceptet e reja dhe parimet e elektromagnetizmit, optikes dhe fizikes modern ; analizimi i situatave fizike dhe aplikimi i nocionve te mesuara ne kurset e matematikes; njohja e aplikimeve te njohurive te fizikes ne shkencat e tjera ;pajisja e studenteve me nje njohje te qarte dhe llogjike te koncepteve baze dhe ligjeve te fizikes .Permbush kerkesat e edukimit te pergjithshem universitar ne shkencat natyrore dhe njohurite teknologjike ne fushat e kerkimit. Parakusht per aplikimet e njohurive ne fushen e integruar : kompleton kerkesat e edukimit te pergjithshem ne shpjegimin e qarte te njohurive themelore ne shkencat natyrore dhe njohurite teknologjike.

KIM 143 - Kimi† I (4)
Konceptet themelore. Simbolet. Formulat dhe ekuacionet. Stekiometria. Termokimia. Struktura e atomit dhe ligji periodik i elementeve. Lidhja kimike. Struktura e molekules dhe hibridizimi.Gjendja e gazte dhe teoria kinetike. Gjendja e lenget tretesirat, tretesirat koloidale. Kinetika kimike. Ekuilibrat kimike. Konceptet per acidet dhe bazat, ekuilibrat jonike dhe elektrolitet e dobet. Tretshmeria dhe produkti i tretshmerise.Termodinamika kimike. Energjia e lire. Elektrokimia dhe reaksionet redoks. komponimet komplekse.

KIM 144 - Kimi II (4)
Vetite periodike te elementeve. Jo metalet , hidrogjeni halogjenet, oksigjeni squfuri. Jo metalet e grupit te peste, karboni, gazet e ploget. Lidhja metalike. Metalet. Metalet kalimtare te brendshem dhe te jashtem. Elementet gjysem percues. Teorie e bandave. Elemente gjysem percues.

KIM 155 - Kimi organike (3)
Karakteristikat e komponimeve organike. Lidhja kimike ne komponime organike. Orbitalet, rezonanca, efekti i induktivitetit, izomeria, mezomeria. Reaksionet e radikaleve. Alkanet. Alkenet. Alkadienet, alkinet. Halogjenuret e alkileve. Alkolet. Izomeria optike. Eteret, Aldehidet, ketonet. Acidetkarboksilike Aldehidet, ketonet. Acidetkarboksilike Hidrokarburetaromatike. Benzeni.Reaksionet SE. Nitrokomponimet aromatike.Fenolet. Aminat aromatike Karbohidratet. Izopreni. Komponimet heterociklike. Acidet nukleike. Aminoacidet, proteinat. Polimeret.

KIM 240 - Sinteza Inorganike dhe analiza kuantitative (3)
Lenda e pare dhe energjitike e industrise kimike.Klasifikimi i lendeve te para ne industrine kimike. Metodat te pasurimit te lendeve te para. Acidet dhe bazat. Elektrolitet. Titrimi Acid-baze. Precipitimi. Gravimetria, volumetria, kompleksometria. Reaksionet e Oxido-reduckimit, potenciali Oxido-reduktues. Metodat Optike te analizes. Metodat: Elektroanalitike Kromatografike. Metoda speciale te amalizes. Potenciometria.

KIM 245 - Kimi e Komp. Komplekse (3)
Vetite e metaleve kalimtare. Konfigurimi elektronik. Gjendja e oksidimit. Vetite e metaleve. Kimia e metaleve kalimtare. komponimet kordinative. Stekiometria e komponimeve kordinative. Reaksionet e komponimeve kordinative. Struktura e komponimeve komplekse. Izomeria dhe llojet e izomerise se komponimeve komplekse. Qendrushmeria termodinamike e komponimeve komplekse.

KIM 248 - Kimia e trupit te ngurte (3)
Struktuar e kristaleve.Defraktimi i rrezeve X te kristalet. Kristalet jonike. Kristalet kovalente. kristalet molekulare. kristalet metalike.Trupat amorfe. Ekuilibrat ne sistemet trupi i ngurte-leng. diagramat fazore.

KIM 250 - Biokimia (3)

KIM 270 - Kimi Fizike I (3)
Termodinamika kimike.termokimia: Entropia, entalpia. potenciali termodinamik. Ekuilibri kimik, fazat e ekuilibrit kimik.Energjia e lire e Gibssit. Energjia e lire e Gibssit dhe ekuilibrat kimike

KIM 271 - Kimi Fizike II (3)
Elektrokimia.Percjellshmeria elektrolitike. Potencialet elektrodike. Potencialet elektrodike dhe ekuilibri kimik. Kinetika dhe Kataliza.Shkalla e reaksionit kimik dhe rendi molekular i reaksioneve. Kataliza homogjene dhe heterogjene.

KIM 275 - Struktura e lendes (3)
Teoria kuantike dhe struktura elektronike e atomeve. Nga Fizika klasike te teoria kuantike.Teoria kuantike e Plankut.Efekti fotoelektrik.Teoria e Borit e atomit te hidrogjenit.Spektrat atomike.natyra e dyfishte e elektronit.mekanika kuantike.Ekuacioni I Shredingerit.Numrat kuantike. Konfigurimi elektronik.

KIM 352 - Sinteza e komponimeve organike (3)
Kimizimi i drurit. Sinteza e hidrokarbureve parafinike dhe olefinave. Sintaza organike me baze te hidrokarbureve te ngopura. Sinteza organike me baze metanin. Sinteza organike me baze etanin.sinteza organike me baze acetileni.Hidrokarburet aromatike. Perpunimi i thelle i naftes. Prodhimi i fibrave sintetike.

KIM 358 - Metodat e sintezes organike (3)
Sintaza organike e polimereve. PCH B Reaksionet e polimerizimit. polimerizimi me radikal te lire. Kopolimerizimi. Sintezat me reaksione te kondensimit, adicionit. Reaksionet e kondensimit. Reaksionet e zevendesimit nukleofilike.

KIM 370 - Kimi Analitike dhe† Metodat Instrumentale te Analizes (3)
Acidet dhe bazat. Elektrolitet. Titrimi Acid-baze. Precipitimi. Gravimetria, volumetria, kompleksometria. Reaksionet e Oxido-reduckimit, potenciali Oxido-reduktues. Metodat Optike te analizes. Metodat: Elektroanalitike Kromatografike.Metoda speciale te amalizes.Potenciometria.

KIM 379 - Special Topics (3)
Qellimi i projektit perfundimtar eshte puna mbi nje argument te većante ne fushen e kimise me metodat shkencore dhe per nje periudhe te caktuar. Tema dhe percaktimi i detyres kane si qellim te familjarizoje studentin me punen kerkimore ne fushen e kimise.

KIM 380 - Hyrje ne Teknologjine kimike (3)
Permbajtja e teknologjise kimike.Klasikimi I proceseve teknollogjike.Treguesit tekniko-ekonomike te nje procesi teknollogjik. Llojet dhe burimet e energjise qe perdoren ne industrine kimke.Uji ne proceset teknollogjise kimke.karakteristikat e ujrave natyrore dhe perdorimi i tij ne industri. Teknollogjite e perdorura ne bioteknollogji. Bioreaktoret Biokonvertoret,bioteknologjiaeaplikuar.Metodatbioteknollogjike ne ekstraksionin e metaleve, joneve etj

KIM 381 - Toksikologjia (3)
Veshtrim i pergjithshem per toksikologjine. Biologjia e qelizes,.Te ushqyerit dhe metabolizmi; fermentimi dhe frymemarrja, konservimi i energjise. Diversiteti metabolik i mikroorganizmave. Rritja mikrobike. Kontrolli i rritjes mikrobiale. Gjenetika mikrobike;. Ekollogjia toksike, habitatet ujore mjediset toksike tokesore. Viruset; karakteristikat e pergjithshme bacteriofaget, viruse e kafsheve .Konceptete e immunologjse, immunogjenet dhe antigjenet, immuniteti qelizor.

KIM 385 - Sinteza ne Teknollogjine Kimike (3)
Ekuilibri ne proceset teknologjike. Shpejtesia e proceseve teknollogjike dhe menyrat e ritjes se shpejtesise. Prodhimi i acidit sulfurik.Gazet industriale. Prodhimi i azotit, Oksigjenit dhe hidrogjenit. Sinteza e amonjakut dhe prodhimi i acidit nitric. Prodhimi acidit klorhidrik dhe sinteza e produketve me baze klori.Prodhimi i sodes Solvey dhe prodhimi i kloruirt te natriumit. Sinteza e plehrave azotike dhe superfosfatit.

MAT 154 - Kalkulus I (4)
Konceptet e funksionit, derivatit, rregullat e derivushmerise, integrimi, llogartja e siperfaqeve dhe volumeve, aplikime te ndryshme te kalkulusit ne inxhinjeri, ekonomi, finance, shkenca shoqerore, etj. Ploteson kerkesat e te gjitha programeve per nje formim te pergjithshem.

MAT 155 - Kalkulus II (4)
Rregullat dhe teknikat e integrimit, vargjet dhe serite, integralet e pacaktuara, dhe aplikimet e tyre ne industri dhe ekonomi.

MAT 175 - Algjeber Lineare (3)
Studimi i hapesirave te pergjithshme vektoriale, sistemeve lineare te ekuacioneve, transformimeve dhe kompozimeve lineare, eigenvalues, eigenvectors, diagonalizimi, modelimi dhe ortogonaliteti. Siguron nje kalim ne matematiken formale.

MAT 185 - Ekuacione Diferenciale (3)
Nje hyrje ne metodat baze te zgjidhjes se ekuacioneve diferenciale te zakonshem, perfshire metodat e koeficenteve te pacaktuar, variacioni i parametrave, serite, transformimet e e Laplasit dhe metodat numerike. Ekuacionet me variable te ndashem, homogjene dhe lineare. Aplikime.

MAT 226 - Probabilitet dhe Statistike (3)
Hyrje ne probabilitet dhe statistike si aplikim ne shkencat fizike, biologjike dhe sociale, si dhe ne deget inxhinierike. Aplikimet e shperndarjeve kryesore dhe teknikave joparametrike. Analiza e regresit dhe analiza e variances. Ploteson kerkesat e nje edukimi te pergjithshem universitar ne fushen baze te njohurive te gjykimit formal.

MAT 263 - Matematike Diskrete (3)
Koncepte dhe metoda te matematikes diskrete me nje rendesi te aplikimeve te tyre ne shkencat kompjuterike. Logjika dhe vertetimet, bashkesite dhe relacionet, algoritmet, induksioni dhe rekursioni, kombinatorika, grafet dhe pemet.